Nhận gian hàng

Sự kiện đã hoàn thành. Không thể đặt gian hàng được nữa.